ΙΙΙ.

Σχεδιασμός για την ένταξη του ΣΥΠΠΟ στην Εθνική Πολιτική Προστασία

 

Το ΣΥΠΠΟ έχει σχεδιαστεί αφού ελήφθησαν υπ΄ όψιν οι εξής παράμετροι και δεδομένα:

  1. Οι μέχρι τώρα οδηγίες ελληνικών δημοσίων και ιδιωτικών φορέων δεν έχουν παρουσιάσει στον ελληνικό πληθυσμό ένα ολοκληρωμένο και εθνικά  εγκεκριμένο σακκίδιο με συγκεκριμένο βάρος, όγκο, περιεχόμενο, κόστος,  αριθμό προστατευομένων ατόμων και ποσότητα νερό που είναι στην πράξη εφικτό να μεταφέρουν.  Υπάρχουν λίγες τέτοιες προτάσεις από λίγες εταιρείες και φορείς του εξωτερικού [2], χωρίς όμως πλήρη υποστήριξη της οικογένειας σε ρούχα, τρόφιμα, φάρμακα.
  2. Δεν έχει προβλεφθεί μέχρι σήμερα ειδικός σχεδιασμός για την ολοκληρωμένη διαχείριση και  προστασία οικογενειών και μάλιστα πολυμελών ή με ιδιαίτερες ανάγκες λόγω ασθενείας, γήρατος, ΑΜΕΑ κλπ που έχουν και τα περισσότερα θύματα σε καταστάσεις εκτάκτων αναγκών. Η σχετική νομοθεσία περιέχει γενικές ρυθμίσεις  (Ν 3013/2002 , ΦΕΚ Α 102/2002 Αναβάθμιση της πολιτικής προστασίας και λοιπές διατάξεις και ΥΑ 1299/2003 Σχέδιο Ξενοκράτης – ΦΕΚ Β 423/2003 και τα άλλα Σχέδια εκτάκτων Αναγκών), αλλά μέχρι σήμερα δεν προκύπτει ότι έχει περιληφθεί επίσημα τέτοια πρόβλεψη στην υλοποίηση ή στις ασκήσεις  επί σχεδίων των εμπλεκομένων Φορέων.
  3. Το παρόν Σύστημα αποτελεί μια προσπάθεια για  ένα αρχικό πρότυπο  για την Πολιτική Προστασία της Οικογένειας και Ομάδων πληθυσμού , ώστε  οι Αρχές παράλληλα:

α. να  βελτιώνουν διαρκώς τα σχέδια και τις υποδομές τους επί των σχεδίων Πολιτικής Προστασίας για την κάλυψη τέτοιων αναγκών  .

β. να τυποποιήσουν τις προδιαγραφές του παρόντος Συστήματος  (ΣΥΠΠΟ) για την Πολιτική Προστασία της Οικογένειας και των πολυμελών Ομάδων πληθυσμού σε Εθνικό Επίπεδο, ώστε να γίνουν οι περαιτέρω δοκιμές και βελτιώσεις του.

γ. να εντάξουν την Πολιτική Προστασία της Οικογένειας και των πολυμελών Ομάδων πληθυσμού και τα Σακκίδια (ΣΕΑ) που απαιτούνται μέσα στη διαλειτουργικότητα  όλων των Φορέων που προβλέπονται στο Σχέδιο «Ξενοκράτης», όπως της  αντίστοιχης Εθνικής Υπηρεσίας Διαχείρισης Εκτάκτων Αναγκών, (πρώην Γενικής Γραμματείας Π.Π.) του Υπουργείου Εσωτερικών, των Ενόπλων Δυνάμεων (ΕΔ)  των Σωμάτων Ασφαλείας (ΣΑ), άλλων κρατικών Φορέων και ΟΤΑ, εθελοντικών Ομάδων κλπ.

δ. Να γίνει ειδική εκπαίδευση της Εθνοφυλακής και των Εφέδρων Αξιωματικών στο αντικείμενο αυτό (ΓΕΕΘΑ/Α6), ώστε να είναι έτοιμοι να συνδράμουν σε  έκτακτες ανάγκες και ιδίως όταν συμβαίνουν σε ειρηνικές περιόδους, όπου  ο ρόλος τους δεν προσκρούει στα στρατιωτικά τους καθήκοντα.

ε. Να καθιερωθούν συχνότητες Πολιτικής Προστασίας  σε ισχυρό πανελλήνιο δίκτυο, για την ασύρματη επικοινωνία όλων των εμπλεκομένων Φορέων και την διαρκή ροή πληροφοριών σε κάθε περιστατικό, ώστε να αποφευχθούν φαινόμενα κακού συντονισμού και ελλείψεως επαρκών πληροφοριών, λόγω κακώς εννοουμένων «στεγανών» που υπάρχουν στις τηλεπικοινωνίες και συνεννοήσεις μεταξύ Υπηρεσιών και Φορέων . Οι υπηρεσίες Πολιτικής Προστασίας του ΥΠΕΣ θα βρίσκονται διαρκώς σε ακρόαση στις συχνότητες αυτές .

στ. Ένταξή του στο Εκπαιδευτικό σύστημα Πρωτοβάθμιας και Δευτεροβάθμιας Εκπ/σης, Κατασκηνώσεις, βιωματικές δράσεις αθλητικών και άλλων Συλλόγων για την προστασία της οικογένειας κ.λ.π.  με τις προτεινόμενες δράσεις :

Πρωτοβάθμια και Δευτεροβάθμια Εκπ/ση:

Κατασκηνώσεις -παιδικές εξοχές :

Οικογένειες  και άλλες ομάδες ατόμων :

 

 

 

 

[2] 4 PERSON EMERGENCY KIT Grab and Go  – 2014 Award Winner IAEM for

Oceania Partners in Preparedness –  New Zealand